About

ผมชื่อ จอห์น บาวมันน์ ผู้สอนภาษาอังกฤษ

ผม จอห์น บาวมันน์ โคช (สอน) ภาษาอังกฤษและนักแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษอิสระ อาศัยอยู่ที่ริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย มีประสบการณ์มากกว่า 37 ปีในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ผมยังเป็นนักวิชาการสมัครเล่นและเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน หลังจากได้รับปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา ผมได้ทำงานในหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการควบคุมมาลาเรียของรัฐบาลไทย ผมได้รับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาชีวฟิสิกส์และปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะทางด้านจริยธรรมทางชีวภาพ ผมยังได้รับการรับรองจาก TEFL (Teaching English as a Foreign Language).

ในปี 2560 ผมได้เปิดตัว Mango Apple หลังจากที่ได้ทำงานในฐานะผู้บริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ในด้านสุขภาพ การลดความยากจนและการย้ายถิ่นฐานของผู้ลี้ภัย ผมเป็นสมาชิกของสมาคมโคชสอนภาษานานาชาติ (ILCA) และสมาคมนักแปลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ATA) และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและการทำงานแบบมืออาชีพของ ATA

เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ คุณ สาธิต ทองธำรง เพื่อนร่วมงานของผมซึ่งเป็นนักแปลอิสระที่ได้รับการยอมรับจากกรุงเทพ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และปริญญาโท สาขาการจัดการในประเทศไทยและปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาการออกแบบคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยฮูสตันในสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะเป็นนักแปลอิสระคุณสาธิตมีประสบการณ์ทำงานในการแปล บริหารโครงการและอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าชาวไทยและสำนักงานใหญ่ของบริษัท ในสหรัฐอเมริกา เยอรมนีและนิวซีแลนด์