Translation

Mango Apple เชี่ยวชาญในการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษในสาขาการแพทย์แบบตะวันตกสมัยใหม่ สุขภาพของประชากรในบริบทโลก วิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการและการพัฒนาระหว่างประเทศ

คุณต้องการนักแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีการศึกษาและประสบการณ์การทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานสาธารณสุขภาคสนาม จริยธรรมทางชีวภาพและการแพทย์ การพัฒนาระหว่างประเทศ วิศวกรรม การจัดการและการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ คุณต้องการทีมงานที่ประกอบด้วยเจ้าของภาษาทั้งไทยและอังกฤษซึ่งใช้ชีวิตและมีประสบการณ์การทำงานทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้พวกเขาเชี่ยวชาญในความละเอียดอ่อนของทั้ง 2 ภาษา หรือไม่

คุณสามารถมั่นใจ Mango Apple ในการให้บริการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงในด้านต่อไปนี้

การแพทย์แบบตะวันตกสมัยใหม่: เอกสารสำหรับบุคลทั่วไปหรือนักวิชาการเช่น บทความวิจัยสื่อและเอกสารการประชุม

สุขภาพของประชากรในบริบทโลก: ที่เกี่ยวกัโรคติดต่อเช่น มาลาเรีย เอชไอวีและโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวาน

การพัฒนาระหว่างประเทศ: ที่เกี่ยวข้องกับการขจัดความยากจน วิกฤตผู้ลี้ภัย สิทธิมนุษยชน

วิศวกรรม: ด้านอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารโทรคมนาคม

วิทยาการคอมพิวเตอร์: การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

การจัดการ: การเป็นผู้ประกอบการ การจัดซื้อและจัดหา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม